Vaša investičná príručka

Posúďte sami, či má podnikanie šancu a či je pre vás investícia zaujímavá.

Spoľahnite sa na vaše posudzovacie schopnosti

S investíciou do mladého podniku nie sú spojené len príležitosti, ale aj riziká. Pri posúdení projektov by ste sa mali spoľahnúť na vlastnú schopnosť posúdenia a z toho nadobudnúť porozumenie, aké dokáže mať podnikanie v budúcnosti zisky a či je toto aj realistické.

Posúďte to so systémom

Na podporu vášho posudku vám na našej platforme predkladáme informácie dobre členené a prehľadné. Cez jednotné znázornenie informácii máte naviac možnosť priamo porovnať projekty a vykresliť si z toho vlastný záver.

1. Posúďte podnikateľský plán

Ako podklad pre posúdenie terajšieho podnikateľského plánu vám bude prezentovaný rôzny uhol podnikania. Môžete si pri tom pozrieť na uváženie nasledovných 6 kritérií ako pomoc pri posudzovaní.

crowdfunding alleinstellungsmerkmal
Značka samostatnosti

Kľúčovým kritériom, ktoré je nevyhnutné vziať do úvahy, okrem iného, je jedinečný predajný argument.

Premýšľate o tom, čo robí výrobok alebo službu jedinečnými? Potom vám môžu nasledovné otázky poslúžiť ako vodítko:

 • Aká vysoká je kvalita technológie alebo inovácie?
 • Existuje na to patent, príp. je to napodobniteľné?
 • Poskytuje produkt, alebo služba podniku podstatnú výhodu oproti konkurencii?
 • Ako trvalá je technológia alebo inovácia?
crowdfunding geschäftsmodell
Obchodný model

Ďalšie kritérium je hodnovernosť obchodného modelu.

 • Ktorá obchodná stratégia sleduje podnikanie?
 • Má podnik víziu?
 • Ako presvedčivá je produktová stratégia?
 • Ako vyzerá predstih oproti konkurencii?
 • Aká transparentná a zreteľná je finančná stratégia?
crowdfunding marketingziele
Trhové a predajné ciele

Tu je potrebné vziať do úvahy, ako budú podnik alebo výrobok uvedené na trh.

 • Sú cieľové trhy jasne definované a uvedenie na trh zreteľne vysvetlené?
 • Pôsobí plánovanie odbytu realisticky a je toto v uvedenom časovom rámci dosiahnuteľné?
 • Je trhový potenciál pre vás realistický?
 • Sú cieľové skupiny jasne definované a vzájomne zameniteľné?
 • Sú plánované opatrenia na zavedenie na trh vytýčené?
 • Má podnik existujúcu sieť (dodávateľov, výrobcov, zmluvných predajcov, spolupracovníkov, atď.)?
 • Je tím dostatočne dobre zostavený a existujú dostatočné zdroje pre implementáciu?
crowdfunding marktsituation
Situácia trhu

Podnikatelia majú z pravidla veľké množstvo trhových príložitostí, ktoré najskôr vyhľadajú, potom zhodnotia a nakoniec musia medzi sebou porovnať. Preto potrebujete ohodnotenie ako napríklad veľkosť trhu, rast trhu alebo potenciál trhu.

Mali by ste si v každom prípade položiť pre svoje investičné rozhodnutie nasledovné otázky:

Aký veľký je trh a je veľkosť trhu dôveryhodne definovaná?

Ako rýchlo bude tento trh rásť?

Spočíva produkt v trende?

Ako vypadá konkurencieschopnosť na týchto trhoch?

Je trhový potenciál dostatočne veľký pre vstup ďalšieho trhového hráča?

Existujú technické, právne alebo finančné prekážky vstupu? Ak áno, aké vysoké sú?

crowdfunding management
Manažment

Aby sa dal obchodný model uskutočniť a projekt stal úspešným, potrebujete nakoniec ľudí so správnym odborom. Z tohto dôvodu by ste mali tím presne poskladať.

 • Akú kvalifikáciu a akú odbornosť prinášajú členovia tímu?
 • Čo robili tieto osoby predtým?
 • Ktoré pozície existujú v podniku a od koho ste ich prevzali?
 • Môže podnik pritiahnuť v budúcnosti ďalší kvalifikovaný personál?
 • Je organizácia podniku jasne definovaná a sú kľúčové funkcie správne obsadené?
crowdfunding finanzierung
Financovanie a rozpočet

Rovnako dôležité ako hodnotenie trendov na trhu, je posúdenie finančného plánu a rozpočtu. Pre toto hodnotenie je nevyhnutné poznať hypotézy založených tímov o stanovení nákladov pre uskutočnenie. Mali by ste si položiť nasledovné otázky:

 • Dokáže podnikanie pri dosiahnutí plánovaných cieľov odbytu a obratu vykazovať zisk?
 • Má podnik dostatočnú likviditu a schopnosť financovať zodpovedajúce míľniky?
 • Existujú v podnikaní finančné záväzky, ktoré krátkodobo ohrozujú likviditu?
 • Sú realisticky docenené kroky pre postupné financovanie?

2. Prediskutujte podnikateľský plán v Miestnosti investorov

V Miestnosti investorov príslušného projektu máte možnosť diskutovať s ďalšími investormi o závažných problémoch v podnikateľskom pláne, podeliť sa o svoje názory a vyjasniť otázky. Diskusia medzi skúsenými investormi a novými investormi môže podporiť osobné investičné rozhodnutia.

3. Prečítajte si účastnícku zmluvu

Na každej projektovej stránke nájdete ku každému projektu účastnícku zmluvu podniku.

Pre rýchly prehľad vždy použitých účastníckych zmlúv ako aj zmluvných prvkov si všímajte nasledovné symboly:

crowdfunding vertrag
Verzia zmluvy

Každá účastnícka zmluva CONDA sa zakladá na štandardizovanej vzorovej zmluve. Toto sa dá jednoducho identifikovať cez číslo verzie.

Zmluva 1 označuje zmluvu o kapitálovom podielníckom práve, zmluva 2 zmluvu o bezúčelovej pôžičke

Sídlo firmy

Každá vzorová zmluva je prispôsobená aktuálnym právnym zmluvným podmienkam krajiny, v ktorej sa podnikanie nachádza. Vlajka krajiny vám dáva rýchly prehľad o aktuálnom mieste sídla firmy.

Navyše existujú symboly, ktoré popisujú podstatné prvky účastníckej zmluvy:

crowdfunding Unternehmenswertbeteiligung
Priebežné vyplácanie úrokov

Tento symbol znamená, že máte nárok na priebežné vyplácanie úrokov, ktoré sa uskutočňuje ročne. Presné podmienky (úroková sadzba, atď.) môžete nájsť v príslušnej časti dohody.

crowdfunding Zinssatz
Rast hodnoty - bonus

Ak sa zobrazuje tento symbol, máte nárok na percentuálnu časť rastu hodnoty spoločnosti. Táto bude vyplatená na konci platnosti zmluvy. Presné zmluvné podmienky o tomto nájdete v terajšej účastníckej zmluve.

crowdfunding Investor
Vedúci investor

Táto ikona symbolizuje, že podnik disponuje pod vedúcim investorom. Tento podporuje projekt finančne ako aj s jeho know-how pri strategických rozhodnutiach.

Nadobudnutie investície je spojené s významnými rizikami a môže mať za následok stratu kapitálu. Zjednodušene povedané, čím vyššia je miera výnosu alebo zisk, tým vyššie je riziko straty.